Algemene Leveringsvoorwaarden
 
 

van Kik Rotterdam, gevestigd aan de Schilperoortstraat 102 te (3082 SZ) Rotterdam.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 13 maart 2008 en ingeschreven onder nummer 24175224.

INHOUD (met vermelding van het artikelnummer):

Toepasselijkheid 1
Aanbiedingen en overeenkomsten 2
Tekeningen en berekeningen 3
Prijswijzigingen 4
Montage 5
Levering en leveringstermijnen 6
Overmacht 7
Reclame 8
Kwaliteit en garantie 9
Betaling 10
Eigendomsvoorbehoud 11
Aansprakelijkheid 12
Opschorting en ontbinding 13
Meer en minderwerk 14
Toepasselijk recht en geschillen 15

Toepasselijkheid
Artikel 1
1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen en diensten door KIK met haar wederpartij c.q. afnemer. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoop- en/of verkoopvoorwaarden door KIK niet aanvaard.

Aanbiedingen en overeenkomsten
Artikel 2
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen van KIK vrijblijvend. De offerte van KIK heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien geen opdracht wordt verleend, is KIK gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, mits dit vóór het uitbrengen van de offerte is bedongen.

2.2 Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door KIK danwel nadat KIK tot uitvoering danwel tot levering overeenkomstig de opdracht is overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen.

2.3 Wijziging van een opdracht bindt KIK eerst na schriftelijke acceptatie daarvan.

2.4 Bij levering uit voorraad of magazijn binnen acht werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst treedt de factuur in de plaats van een schriftelijke opdrachtbevestiging van KIK.

Tekeningen en berekeningen
Artikel 3
3.1 Voor de productie relevante tekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen en/of ontwerpen, die door een partij, of door een in haar opdracht handelende externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van die partij. Zij mogen door de wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen.
Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek, dat uiterlijk binnen 3 maanden na de dagtekening van de offerte dient te worden gedaan, franco te worden teruggezonden.

3.2 Met inachtneming van het in het derde en vierde lid hierna bepaalde, heeft een partij echter de vrije beschikking over de in het eerste lid hiervoor bedoelde gegevens, ongeacht de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien de vergoeding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is betaald, dan wel - ingeval die vergoeding niet is bedongen - indien een nader overeen te komen redelijke vergoeding is betaald.

3.3 Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de andere partij niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.

3.4 Onder derden zijn in het voorgaande lid niet begrepen de opdrachtgever van het werk, waarvoor het product is bestemd, alsmede degenen die voor de uitvoering van dat werk van bedoelde gegevens gebruik moeten maken.

3.5 Partijen behouden zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.

Prijswijzigingen
Artikel 4
4.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de prijs overeenkomstig de aanbieding, danwel de door KIK gehanteerde tarieven.

4.2 KIK behoudt zich het recht voor na het aangaan van de overeenkomst tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren aan de wederpartij c.q. de afnemer door te berekenen.

4.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn in ieder geval voor rekening van de afnemer.

4.4 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen, welke van overheidswege kunnen worden opgelegd, en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5 KIK is gerechtigd voor of bij het aangaan van de overeenkomst met een zakelijke afnemer zekerheid te vragen of te verlangen in verband met de levering.

4.6 Indien montage van de te leveren zaken is overeengekomen, is de prijs berekend inclusief montage van de zaken op de plaats in de aanbieding genoemd, en inclusief alle kosten, behoudens de in artikel 5 hierna vermelde kosten. Verrekening van gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zal in overleg met de afnemer geschieden.

Montage
Artikel 5
5.1 Montage wordt uitgevoerd tegen de normaal door KIK gehanteerde tarieven. Het met de montage belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het door KIK geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen. Voor rekening van de afnemer zijn tevens alle eventuele extra kosten, en in het bijzonder:

 1. a. kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren kan geschieden;
 2. b. reis- en verblijfkosten die niet in de prijs zijn begrepen;
 3. c. kosten ontstaan doordat de montagewerkzaamheden niet direct nadat KIK met de montage wil beginnen, ook daadwerkelijk plaats kunnen vinden, alsmede kosten die zijn ontstaan doordat de montage moet worden onderbroken danwel vertraging ondervindt als gevolg van omstandigheden die niet voor rekening en risico van KIK komen, waaronder in ieder geval is begrepen de aanwezigheid van derden op de bouwplaats of andere obstakels.

5.2 Voor buiten de opdracht vallend montagewerk is KIK niet aansprakelijk.

5.3 Het aanbrengen van bevestigingsmiddelen, zoals ankerrails, schroefhuizen en invoegers, alsmede van stelregels en overige voorzieningen, welke noodzakelijk zijn voor de montage van zaken en welke niet uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven, is voor rekening en risico van de afnemer. Eventuele hulpmiddelen voor de montage van zaken welke niet na de dagelijkse werkzaamheden worden verwijderd van de bouwplaats, zoals bijvoorbeeld kozijnbokken, dienen door de afnemer in goede staat te worden gehouden en te worden bewaard. Indien een derde terzake van die hulpmiddelen enig recht pretendeert en/of daarop beslag doet leggen, zal de afnemer hem op de eigendom van KIK wijzen en KIK terstond in kennis stellen.

5.4 De afnemer draagt zorg voor voldoende bereikbaarheid van de plaatsen waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd alsmede voor het ontruimen van de pui aan binnen- en buitenzijde, waaronder in elke geval dient te worden verstaan het leegmaken van vensterbanken en verwijderen van gordijnen en andere obstakels. Indien wegens het niet voldoende aan de in dit artikel gestelde voorwaarden enig tijdverlies ontstaat, heeft dit een dienovereenkomstige verlenging van de levertijd tot gevolg, welke KIK niet is aan te rekenen. Eventuele kosten in verband met de vertraging of met het alsnog in orde maken van de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn voor rekening van de afnemer.

5.5 De afnemer dient zorg te dragen voor en zich te vergewissen van de afwezigheid van asbest, eterniet en daarop gelijkende stoffen in en om de door KIK te bewerken delen van gebouwen.

Bij twijfel dient de afnemer desgevraagd toe te stemmen in een onderzoek op zijn kosten naar dergelijke stoffen alsmede een verklaring te ondertekenen waarin hij de afwezigheid van deze stoffen garandeert alsmede aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.

5.6 De afnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het verkrijgen van vergunningen en het voldoen aan alle overige formele vereisten terzake de gewenste uit te voeren werkzaamheden.

Levering en leveringstermijnen
Artikel 6
6.1 De tussen afnemer en KIK overeengekomen levertijd gaat in op het moment van totstandkoming van de overeenkomst en geldt steeds bij benadering. Als zich een wijziging in de opdracht voordoet, zal de nieuwe levertijd gaan lopen vanaf de datum van invoering van die wijziging.

6.2 Indien montage is overeengekomen, gaat de levertijd pas in nadat de afnemer alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en faciliteiten aan KIK ter beschikking heeft gesteld.

6.3 Wanneer KIK een levertijd overschrijdt, kan de afnemer slechts tot annulering van de zaken overgaan, nadat de afnemer KIK per aangetekend schrijven heeft gesommeerd alsnog tot levering over te gaan. KIK heeft dan het recht alsnog binnen 30 werkbare dagen de zaken te leveren. KIK is niet aansprakelijk voor de door de afnemer geleden schade als gevolg van overschrijding van leveringstermijnen.

6.4 Indien de afnemer de zaken voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. KIK is alsdan gerechtigd opslagkosten en eventuele andere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen. Indien op het tijdstip van levering de afnemer geen gehoor geeft of niet aanwezig is, zal KIK de extra kosten van minimaal een bedrag van EUR 75,00 (exclusief BTW) in rekening brengen. De afnemer kan uiterlijk tot minimaal 24 uur van tevoren een bezorgafspraak afmelden. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

6.5 De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer ze, indien keuring in het bedrijf van KIK is overeengekomen, voor keuring en in andere gevallen wanneer ze voor verzending gereed zijn, één en ander nadat de afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

6.6 Indien met de afnemer is overeengekomen dat KIK de zaken franco naar het door de afnemer opgegeven adres zal vervoeren, geschiedt de levering “af onderneming”. KIK is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, ontstaan door en/of in verband met transport.

6.7 Levering door KIK geschiedt te allen tijde niet gelost en op straatniveau. Bij het ontbreken van een verharde weg, zal KIK de zaken tot dat punt leveren, alles voor risico van de afnemer.

Overmacht
Artikel 7
7.1 Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief verhinderen en die niet aan KIK zijn toe te rekenen en buiten zijn wil om geschieden.

7.2 In het geval van overmacht heeft KIK het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 2 maanden op te schorten. Indien de overmacht situatie verhindert dat er binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan door KIK uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst, kan KIK de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zulks ter keuze van KIK, zonder dat KIK tot enige schadevergoeding is gehouden.

Reclame
Artikel 8
8.1 Afnemer is verplicht terstond na levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en na goedkeuring de bijbehorende pakbon onmiddellijk te tekenen.

8.2 Reclames dienen binnen acht dagen na de dag van levering schriftelijk ter kennis van KIK te zijn gebracht. KIK is niet gehouden later ingediende reclames in behandeling te nemen.

8.3 Ook tijdig ingediende reclames schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op.

8.4 Reclames omtrent facturen dienen binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij KIK te worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

Kwaliteit en garantie
Artikel 9
9.1 De uitvoering van de overeenkomst moet de kwaliteiten en eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.

9.2 Voor sommige door KIK te leveren producten, zoals bijvoorbeeld glas, geldt een eigen fabrieksgarantie. Deze garantievoorwaarden worden door KIK op verzoek aan de afnemer verstrekt.

9.3 De garantie van KIK omvat uitsluitend de vervanging of het herstel ter keuze van KIK van die zaken en/of diensten waarvan de afnemer kan aantonen dat deze ondeugdelijk zijn, met dien verstande evenwel dat deze werkzaamheden voor rekening van KIK komen tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief BTW) voor het betreffende deel van de levering.
Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

9.4 De garantie vervalt indien de afnemer - zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KIK - reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten.

9.5 Het beweerdelijk niet nakomen door KIK van zijn garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met KIK gesloten overeenkomst.

9.6 Voor levering zonder montage gelden bovenstaande garantiebepalingen eveneens met dien verstande dat:

 • - van de garantie zijn uitgesloten gebreken, die niet tijdens of door de fabricage zijn ontstaan;
 • - niet voor rekening van KIK komen kosten van montage en demontage, transportkosten, alsmede andere als gevolg van de vervanging/het herstel van de zaken vallende kosten.

Betaling
Artikel 10
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling in Nederlands wettig betaalmiddel onmiddellijk te geschieden bij het afleveren van zaken of door overmaking per (post)bank op rekening van KIK binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.2 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie van KIK en zonder dat afnemer zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

10.3 Indien de afnemer niet heeft voldaan binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van KIK onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is in dat geval aan KIK over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, een gedeelte van de maand te rekenen voor een hele maand, te rekenen vanaf de datum waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag der algehele voldoening.

10.4 Alle met de incasso samenhangende en verbonden kosten en schade in en buiten rechte zijn steeds voor rekening van de afnemer. KIK is daarbij tevens gerechtigd administratiekosten (minstens € 25,00) bij de afnemer in rekening te brengen, zodra tijdige betaling door deze uitblijft.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11
11.1 Alle door KIK geleverde zaken blijven eigendom van KIK tot het moment van volledige betaling van het aan KIK verschuldigde, inclusief eventueel verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding.

11.2 De afnemer kan niet over de geleverde zaken beschikken, zolang deze eigendom zijn van KIK.

11.3 De afnemer machtigt KIK, nu voor alsdan, bij niet rechtmatige nakoming van het bovenstaande, de geleverde zaken te (laten) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden, waarbij de eventuele schade en kosten van KIK voor rekening zijn van de afnemer.

Aansprakelijkheid
Artikel 12
12.1 Behoudens de overeengekomen garantieverplichtingen, aanvaardt KIK slechts aansprakelijkheid voor de door afnemer geleden schade, die het gevolg is van een aan KIK toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of uit een door KIK jegens de afnemer gepleegde onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

12.2 Indien het product of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat aan KIK kan worden toegerekend en waarvan de afnemer KIK binnen zes weken na ontdekking mededeling heeft gedaan, is KIK voor dat gebrek ten opzichte van de afnemer aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de afnemer niet bij de aflevering is geconstateerd of behoefde te worden geconstateerd. De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van 5 jaar na de dag van aflevering.

12.3 In geval van aansprakelijkheid is KIK slechts aansprakelijk tot het bedrag van de geleden schade met als maximum het oorspronkelijke factuurbedrag. In ieder geval is de aansprakelijk van KIK beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder zijn verzekering wordt betaald.

12.4 Indien zulks naar het oordeel van KIK noodzakelijk is bij het uitvoeren van de overeenkomst, is KIK gerechtigd gebruik te maken van de diensten van derden. KIK is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door die derden als KIK kan aantonen, dat hij bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Opschorting en ontbinding
Artikel 13
13.1 De afnemer is op de navolgende gronden zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is KIK alsdan bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan, alsmede staat het KIK alsdan vrij ter zijner keuze tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, dan wel nakoming geheel of gedeeltelijk van de verstrekte opdracht te verlangen:

 • · bij een niet richtige nakoming van enige verplichting welke voor de afnemer uit deze of uit enige ander met KIK gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, daaronder begrepen indien de afnemer in verzuim is met betrekking tot de verschuldigde vergoeding(en).
  · indien de afnemer surséance van betaling heeft aangevraagd of aan afnemer surséance van betaling is verleend.
  · afnemer zelf een faillissementsaanvrage heeft ingediend of afnemer in staat van faillissement is verklaard.

13.2 Inalle gevallen, waarin de relatie tussen KIK en de afnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor afwikkeling van de relatie van belang is.

Meer en minderwerk
Artikel 14
14.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

 1. a. ingeval van wijzigingen van de overeenkomst;
 2. b. ingeval van aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van wettelijke
  voorschriften of beschikkingen, voor zover deze voor of bij het sluiten van de
  overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien;
 3. c. ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten;
 4. d. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
 5. e. in de gevallen waarin verrekening van meer en minder werk in de
  overeenkomst is voorgeschreven.

De onder a bedoelde wijzigingen worden zoveel mogelijk schriftelijk overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van KIK en van de afnemer op verrekening van meer en minderwerk onverlet.

Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 15
15.1 Overeenkomsten met KIK worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

15.2 Onverminderd het recht van partijen om conservatoire maatregelen te vragen bij de gewone rechter en onverminderd het bepaalde in het hierna te noemen derde lid van artikel 15, zullen alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst – daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht middels arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland, overeenkomstig zijn statuten.

15.3 Voor de inning van geldvorderingen behoudt KIK zich het recht voor om deze geschillen ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde gewone rechter.

Kik Machinale houtbewerking, Schilperoortstraat 102, 3082 SZ Rotterdam
info@kikmachinale.nl